LEGEVIA: recht op de weg

Om het wegverkeer in goede "banen" te leiden, heeft de overheid een heel arsenaal aan regels opgesteld waaraan men zich als verkeersdeelnemer moet houden. De "wegcode" is hiervan wel het meest gekende reglement. Maar daarnaast zijn er ook heel wat andere wetten, decreten en besluiten van gemeentelijk tot Europees niveau waarmee men kan geconfronteerd worden. Denken we maar aan de rijbewijswetgeving, de regeling in verband met bezoldigd vervoer, de signalisatie en bebakening van de weg, GAS (gemeentelijk administratief sanctierecht) enzovoort. 

Het verkeersrecht is voortdurend in evolutie. Door nieuwe technologieën, brede maatschappelijke bewustwording van de minder gewenste gevolgen die een voortdurende ontwikkeling van de mobiliteit en een gewijzigd verplaatsingsgedrag met zich meebrengen, is de wetgever genoodzaakt continu hierop te anticiperen. Dit resulteert in een complexe regelgeving die slechts door een beperkt aantal specialisten nauwgezet wordt opgevolgd.

LEGEVIA waarvan de naam is samengesteld uit de latijnse woorden "Lege" hetgeen "wet" betekent en "Via" dat voor "weg" staat, richt zich in hoofdzaak op verkeersrecht. Het adiagum "Nemo censetur ignorare legem", vrij vertaald in het Nederlands: "Elkeen wordt verondersteld de wet te kennen", is een algemeen rechtsbeginsel. Iedereen beseft wel dat dit in praktijk onmogelijk is. We willen onze kennis er ervaring ter beschikking stellen in de vorm van adviezen die op maat geformuleerd worden. 

MissieVisieWaarden

Missie

De cliënt, particulier of onderneming, op objectieve manier en kwaliteitsvol informeren en adviseren over de gevolgen van en de reacties na een wegverkeersincident of naar aanleiding van te nemen maatregelen.

Visie

Door van bij aanvang juiste keuzes te maken, kunnen dure, ingewikkelde en langdurige juridische procedures vermeden worden. Kennis en ervaring in verkeersrecht, een amalgaam van ingewikkelde reglementen die voortdurend evolueren, is alleen bij een beperkte groep geroutineerde kenners beschikbaar. Die beschikbare kennis en ervaring, verschaffen een ideale bron om een juiste beslissing te nemen.

Waarden

Leergierig en scherpzinnig op zoek naar kennis. Objectief, eerlijk en open zonder risico’s te verzwijgen