U bent betrokken in een verkeersongeval.

U wenst het oordeel van een derde zonder dadelijk juridische stappen te ondernemen?
U heeft het nodige gedaan maar zou graag willen weten wie vermoedelijk aansprakelijk is voor de schade? Heeft u een fout gemaakt? Wil u het ongeval afhandelen zonder tussenkomst van uw verzekeraar? Legevia kan u hierin adviseren en gaat zo nodig verder dan het bestuderen van het EAF. Dit is het Europese Aanrijdingsformulier dat de partijen invullen die betrokken zijn in een ongeval.

 Er wordt in praktijk een onderscheid gemaakt tussen ongevallen met gekwetsen of doden en ongevallen met enkel stoffelijke schade.

Ongeval met gekwetsten

In veel gevallen zal de politie vaststellingen doen en daarvan een proces-verbaal opstellen. Die akte wordt overgemaakt aan het politieparket dat zal beslissen of de zaak voor de rechtbank zal komen. Is dat niet zo, dan seponeert de procureur des Konings het dossier. Om uw rechten te doen gelden door middel van een gerechtelijke uitspraak zal u naar de burgerlijke rechtbank moeten stappen.Daarvoor neemt u een advocaat in de arm. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan zal die kunnen tussenkomen.

Ongeval met enkel stoffelijke schade

De politie zal wel ter plaatse komen maar zich beperken tot een aantal elementaire vaststelling en eerste maatregelen. Zo zal ze zo nodig het verkeer regelen en nagaan of de zogenaamde "onderlinge regeling" kan toegepast worden.

Onderlinge regeling

Wanneer de politie ter plaatse komt, zal zij nagaan of een onderlinge regeling mogelijk is:
- is geen van de partijen onder invloed (van alcohol of drugs);
- heeft elke partij een geschikt rijbewijs?
- zijn de boorddocumenten in orde?
- kan er een akkoord tusssen de partijen bereikt worden over de omstandigheden? Dat betekent niet dat een partij "schuld" moet bekennen.

EAFMini2Een onderlinge regeling tussen de partijen zorgt voor een snelle afhandeling van het dossier. De redactie van een dossier "verkeersongeval" is meestal geen prioriteit voor de politie zodat de beoordeling ervan op zich kan laten wachten.
De politie kan of mag zich nooit uitspreken over de verantwoordelijkheid in een verkeersongeval. Zij mag u enkel de basisgegevens (naam, adres, verzekeringsgegevens van de tegenpartij, en indien al gekend het proces-verbaal nummer) meedelen. 
Wij bevelen alleszins aan om steeds een Eenvormig Aanrijdingsformulier in te vullen of gebruik te maken van de "Crashform" app om uw aangifte ter plaatse al te vervolledigen. De verzekering kan dan overgaan tot een RDR (R├ęglement Direct/Directe Regeling) waarbij een vergoeding van de schade minder lang op zich laat wachten. Als de politie ter plaatse kwam en er een onderlinge regeling volgt, dan zal die u kunnen helpen met het invullen van het EAF. Zij zijn hiertoe niet verplicht en zo kan bijvoorbeeld een nieuwe opdracht ervoor zorgen dat de ploeg niet ter plaatse kan blijven en naar een ander urgenter incident wordt gedirigeerd. 

 Crashform

Voertuig verplaatsen na ongeval.

Wanneer u betrokken bent in een ongeval met enkel stoffelijke schade, moet u uw voertuig verplaatsen en opstellen zoals een geparkeerd voertuig (artikel 51 en 52 van het het wegverkeersreglement). Al te vaak blijven auto's ondanks het feit dat er geen gekwetsten zijn en ze daarenboven rijvaardig zijn, op de plaats van aanrijding staan en veroorzaken zij verkeershinder. Tijdens de spits, wanneer de verkeersdoorstroming al zo wie zo niet vlot verloopt, zorgt dit voor files, ergernis en nodeloos oponthoud. Maak u eerst kenbaar aan de andere betrokken partij en spreek af om samen elders het Aanrijdingsformulier in te vullen. U kan ook zo mogelijk de voertuigen aftekenen of, nog beter, foto's maken en vervolgens de weg vrij maken.

Is er sprake van een verkeersongeval met gekwesten, dan moet u uw voertuig niet verplaatsen. De politie is dan in de mogelijkheid om een gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden waarin de auto's zich bevonden onmiddellijk na het ongeval in hun proces-verbaal op te nemen. Naargelang de omstandigheden zullen zij een schets van de plaats der aanrijding opstellen, een fotodossier aanleggen en bij zeer ernstige ongevallen zal er zelfs mogelijk een drone ingezet worden. Het parket kan ook beslissen om een ongevallendeskundige ter plaatse te sturen. Dat is enkel het geval bij ongevallen met zeer ernstige gevolgen (ongevallen met doden of levensgevaarlijk gekwesten).

Indien de voertuigen niet verplaatst (kunnen) worden, dan moet dit aangegeven worden door middel van een gevaarsdriehoek die verplicht aanwezig is in elke auto. Die moet geplaatst worden gezien in de rijrichting van de naderende weggebruikers, op een afstand van ten minste 30 m voor het voertuig op de gewone wegen en op een afstand van ten minste 100 m ervoor op de autosnelwegen. Hij moet zichtbaar zijn vanop een afstand van ongeveer 50 m. Binnen de bebouwde kommen mag de driehoek op een kleinere afstand en eventueel op het voertuig geplaatst worden. 

In beide gevallen kan er dusdanig veel schade berokkend zijn aan de betrokken voertuigen dat zij niet meer rijvaardig zijn. Om de weg terug vrij te maken heeft de politie de opdracht om die zo snel mogelijk terug vrij te (laten) maken. In de meeste gevallen zal het takelen van de gehavende voertuigen de oplossing. Heeft u een assistentieverzekering? Het is nuttig om te vragen naar de aanrijtijd van de takeldienst. De politie kan dan beslissen te wachten tot de door u gekozen depanneur ter plaatse is. Maar als die wachttijd te hoog oploopt zullen zij beroep doen op FAST of een lokale takeldienst om de verkeershinder zo snel mogelijk op te lossen. Het is immers een feit naast de rechtstreekse files ook nog eens kijkfiles veroorzaken waarin er opnieuw gevaarlijke situaties ontstaan en nieuwe ongvallen plaatsvinden. Politiediensten sluiten met de takeldiensten speciale overeenkomsten af waarin aanrijdtijden vastliggen. Zo'n overeenkomst wordt  gevalideerd door het politiecollege. 

 

Kan Legevia een rol spelen?

Legevia beoordeelt in alle objectiviteit uw dossier aan de hand van het aangifteformulier en de bijkomende gegevens die u aanbrengt. Wij toetsen de gegevens af aan de verkeerswetgeving en kunnen op die manier een eerste beoordeling maken over de mogelijke gevolgen. Wij stellen hiervoor een dossier op dat we zo nodig stofferen met extra informatie zoals een plaatsbeschrijving en een fotodossier.
OPGELET! Wij willen benadrukken dat ons oordeel ons op geen enkele wijze bindt: er kunnen voor ons onbekende elementen zijn die tot een andere beslissing van de verzekeraars of de rechtbank kunnen leiden.