De verkeersregels overtreden?

Als je een verkeersinbreuk pleegde, dan kan je momenteel naargelang de inbreuk op verschillende manieren beboet worden. Dat kan in het gunstigste geval via een onmiddellijke inning of een GAS-vaststelling maar in sommige gevallen en zeker voor zwaardere inbreuken ook door middel van een klassiek proces-verbaal.

Lees meer: Overtreding

DE ONMIDDELLIJKE INNING

De politie zal voor de meeste verkeersovertredingen een onmiddellijke inning uitschrijven. Je ontvangt dan enkele dagen nadat de overtreding werd vastgesteld een afschrift van de onmiddellijke inning en een formulier met een uitnodiging tot betaling. Dat kan hetzij via een brief, hetzij via je e-box als je daar al gebruik van maakt. Het is ook mogelijk dat de onmiddellijke inning ter plaatse wordt geïnd door betaling met een bankkaart. Als je ter plaatse geïdentificeerd wordt, krijg je meestal een handgeschreven afschrift van de onmiddellijke inning. Maar het kan ook dan nagestuurd worden.

Lees meer: Onmiddellijke Inning

GAS of GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Niet alle verkeersinbreuken worden vervolgd door justitie. Het is ook mogelijk dat een inbreuk door een gemeente met een administratieve sanctie (GAS) wordt beboet.

Lees meer: GAS

NIET AKKOORD?

Het is nooit uitgesloten dat er een vergissing in het spel is. Of dat je omstandigheden kan inroepen die de overtreding verrechtvaardigen. Maar houd er wel rekening mee dat de procureur des Konings hier niet lichtzinnig mee omspringt.

Lees meer: Bezwaarschrift

DE MINNELIJKE SCHIKKING

Betaal je niet, of vergeet je tijdig te betalen, dan gaat de onmiddellijke inning naar de fase “minnelijke schikking”, formeler een VSBG genoemd. Die afkorting staat voor: Verval van Strafvordering tegen Betaling van een Geldsom.

Het Openbaar Ministerie kan ook voor overtredingen die niet met een onmiddellijke inning kunnen beteugeld worden een minnelijke schikking voorstellen. 

Lees meer: Minnelijke Schikking

HET BEVEL TOT BETALING

Laat je de betaling na een herinnering aan het voorstel tot minnelijke schikking aan je voorbijgaan, dan zal de procureur des konings overgaan tot het geven van een bevel tot betaling. Dat betekent dat je er via een gerechtsbrief van in kennis wordt gesteld dat je boete van rechtswege ingevorderd wordt. De wet voorziet een nog eens een verhoging van 35 % boven op de geldboete.

Lees meer: Bevel tot betaling

DAGVAARDING: naar de rechtbank.

Voor ernstige overtredingen kan de overtreder gedagvaard worden voor de politierechtbank. Hier zal de politierechter beslissen welke straf er wordt opgelegd.

Lees meer: Dagvaarding

RAAD NODIG?

Legevia kan je helpen om een eerste beslissing te nemen. Alvorens de boete te betalen of vooraleer je een advocaat te consulteert kan je kosten besparen door een eerste advies te vragen. We kunnen je helpen met het invullen van je antwoordformulier, maar wij zullen ook eerlijk toegeven wanneer we vermoeden dat je geen kans maakt op gelijk. Als je in een voor een procedure in de rechtbank wenst te gaan, dan zullen we je aanbevelen om een advocaat in de arm te nemen. Zoals je elders kan lezen zijn wij geen juristen maar we zijn gespecialiseerd in verkeersrecht, stoelend op decennia lange ervaring en expertise op dat vlak. We screenen de dossier eveneens op procedurefouten.

Lees meer: Raad bij een bon