De verkeersregels overtreden?

Als je een verkeersinbreuk pleegde, dan kan je momenteel naargelang de inbreuk op verschillende manieren beboet worden. Dat kan in het gunstigste geval via een onmiddellijke inning of een GAS-vaststelling maar in sommige gevallen en zeker voor zwaardere inbreuken ook door middel van een klassiek proces-verbaal.

 

In principe wordt voor elke inbreuk door de procureur des konings aan de rechtbank gevraagd om een straf op te leggen. In juridisch jargon “vordert” het openbaar ministerie, m.n. de procureur des Konings, de straf. De verdachte kan zich dan voor een politierechter verdedigen of laten verdedigen door een advocaat. Dat laatste zal meestal het geval zijn, want je moet al over enige juridische kennis beschikken om er je mannetje te staan.
In praktijk loopt het voor de meeste overtredingen zo’n vaart echter niet en heeft de wetgever een aantal alternatieven voorzien om de vele verkeersovertredingen die jaarlijks gepleegd worden eenvoudiger af te handelen zonder de rechtbanken te belasten hiermee.

De politie heeft je "betrapt": als ze een verkeersinbreuk vaststelt heeft ze meerdere mogelijkheden.


Ofwel oordeelt de politiebeambte (agent, inspecteur of andere politieambtenaar) dat de feiten toch te miniem zijn voor een boete en zal men je op je fout wijzen zonder verdere gevolgen: een waarschuwing in de volksmond. Verwar deze waarschuwing niet met het proces-verbaal van waarschuwing (PVW) dat je de mogelijkheid biedt om bij een technische defect je voertuig binnen een bepaalde termijn in orde te brengen. Laat je dat na, dan zal het PVW overgemaakt worden aan het openbaar ministerie dat je kan beboeten.

Maar wanneer er door je gedrag ergernis, hinder of zelfs gevaar voor andere weggebruikers ontstaat, dan kan de pen een "wapen" worden. De politie zal je dan "op de bon" zetten. En dat kan tot onaangename gevolgen leiden.
Een eerste, en de meest voorkomende repressieve opvoling, is de zogenaamde onmiddellijke inning. Dat is enkel mogelijk voor welbepaalde overtredingen.

Recent werd ook de mogelijkheid gecreëerd om bepaalde verkeersinbreuken met GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) te beteugelen. Het gaat met name om:

  • Overtredingen met betrekking tot het parkeren en stilstaan;
  • Vaststellingen door automatische toestellen van de volgende overtredingen:
    • het niet in acht nemen van bord C3 (verboden inrij) en
    • het negeren van de regels in een voetgangerszone (bord F103). In praktijk gaat het hier over de vaststelling dat een voertuig in een voetgangerszone reed zonder dat er daarvoor de vereiste toelating voor was. De regels voor wat betreft de voetgangerszones vind je hier
  • Lichte snelheidovertredingen. Het gaat over snelheidsinbreuken vastgesteld door automatisch werkende toestellen waarbij de maxium toegelaten snelheid in de zone 30, de bebouwde kom of andere zones waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur met maximaal 20 km/uur wordt overschreden. In praktijk gaat het over overschrijdingen van de maximum snelheid met 26 km/uur omdat er een correctie wordt toegepast wordt van 6 km/uur om afwijkingen in de meetapparatuur mee te compenseren. Deze zogenaamde tolerantiemarge is erg ruim want de reële foutenmarge is feitelijk veel kleiner.

In alle andere gevallen zal de politie een (klassiek) proces-verbaal opstellen. Heel vaak wordt dat gevolgd door een minnelijke schikking. Maar in de ergste gevallen zal je zaak voor de rechter behandeld worden. We denken dan ondermeer aan het sturen onder invloed, vierdegraadsovertredingen of extreme snelheidsovertredingen. Je zal dan een dagvaarding ontvangen worden om je uitleg te doen tijdens een zogenaamde zitting van de politierechtbank.