DE ONMIDDELLIJKE INNING

De politie zal voor de meeste verkeersovertredingen een onmiddellijke inning uitschrijven. Je ontvangt dan enkele dagen nadat de overtreding werd vastgesteld een afschrift van de onmiddellijke inning en een formulier met een uitnodiging tot betaling. Dat kan hetzij via een brief, hetzij via je e-box als je daar al gebruik van maakt. Het is ook mogelijk dat de onmiddellijke inning ter plaatse wordt geïnd door betaling met een bankkaart. Als je ter plaatse geïdentificeerd wordt, krijg je meestal een handgeschreven afschrift van de onmiddellijke inning. Maar het kan ook dan nagestuurd worden.

Wanneer je ter plaatse staande gehouden en geïdentificeerd werd, kan de politie je vragen om een antwoordformulier in te vullen in plaats van tot een "verhoor" over te gaan. Als je nog niet verhoord werd over de overtreding, dan vind je dit document bij het afschrift van het proces-verbaal. Ga je niet akkoord met de vaststellling, of reed er een andere bestuurder met je voertuig, dan vul je dit formulier in en stuur je het terug naar het erop vermelde retouradres, meestal de politiedienst die de vaststellingen deed. Je kan best, om zeker te zijn dat de zaak afgehandeld is, desgevallend de andere bestuurder de boete dadelijk laten storten. Een onmiddellijke inning wordt overigens niet in je strafregister opgenomen. Als je geen elementen hebt die in je voordeel pleiten -je hebt gewoon te snel gereden en bent "gefltist"- dan hoef je het formulier zelfs niet terug te sturen en ga je over tot betaling van de boete.

Een verklaring afleggen is een recht. Je bent daartoe vanzelfsprekend niet verplicht (het zogenaamde "zwijgrecht") maar je haalt er geen voordeel mee om dat niet te doen: je kan er immers wijzen op relevante factoren die in je voordeel pleiten. Haal wel argumenten aan in verband met de inbreuk: vermelden dat je "gehaast" was bij een snelheidsinbreuk heeft geen enkele waarde. Dat de borden daarentegen niet zichtbaar waren (omdat de werfsignalisatie bijvoorbeeld omgewaaid was) is natuurlijk wel een belangrijk argument. 

Boete betaald? Het dossier wordt als afgehandeld geklasseerd.

Als je niet betaald hebt -je diende bezwaar in of bent het "eventjes uit het oog verloren"- dan zal automatisch een herinnering tot betaling volgen. Ook als je het antwoordformulier invulde, zal je toch die herinnering ontvangen. Dat is een gevolg van de geautomatiseerde verwerkingsprocedure. Je hoeft dan verder niets te doen, behalve als je je bedenkt en voor jezelf toegeeft dat je toch beter zou betalen omdat je in de fout bent gegaan. 

Als je ondanks een herinnering niet tot betaling van de onmiddellijke inning bent overgegaan, dan zal het openbaar ministerie je een voorstel doen tot minnelijke schikking. Het bedrag van de te betalen boete wordt dan wel met 30 % verhoogd! In een volgende stadium zal het laten overgaan tot uitvoering van een bevel tot betaling waarbij nog eens een nieuwe verhoging wordt toegepast. 

VALKUILEN:
  • Met uitzondering van welbepaalde inbreuken met betrekking tot bezoldigd vervoer, wordt er voor gewone inbreuken op het wegverkeersreglement nooit contant geld geïnd als je (wettelijk) in België woont. Voor personen zonder domicilie in België geldt dat zijn wel tot betaling ter plaatse moeten overgaan hetzij met een bank- of credietkaart, hetzij met cash. In de meeste gevallen zijn dat personen die in een ander land wonen of die in België "ambtshalve geschrapt" zijn. Dat laatste betekent dat er bij de overheid geen adres gekend is.
  • De politie (of Speos, een afdeling van b-Post die de administratie en de opvolging van de onmiddellijke inning voor de politie beheert) zullen je afschrift of boete nooit via gewone email versturen. Je kan er wel een mail ontvangen met de melding dat er een bericht in je e-box staat te wachten. Als gebruiker van een e-box, kan je wel daar de boete via elektronische post toegestuurd krijgen. Er zijn heel wat fraudepogingen ondernomen -en sommigen zelfs met welslagen- om in naam van de politie of van justitie geld af te troggelen. Pas hier mee op! Je kan een poging tot fraude aangeven bij het  Meldpunt internetfraude. Ben je toch opgelicht? Doe hiervan aangifte bij je lokale politiedienst.
  • Heel belangrijk: als je tot betaling van je boete overgaat via elektronische overschrijving met je bankapp, vergeet dan zeker niet om de gestructureerde mededeling te vermelden. Als je dat niet doet blijft de boete als onbetaald geregistreerd. Het is niet vanzelfsprekend om te achterhalen voor welk dossier een ontvangen betaling werd ontvangen zonder vermelding van dit essentieel gegeven.
  • Een veel voorkomende veronderstelling is dat het afschrift van het proces-verbaal (de onmiddellijke inning of het gewone Proces-verbaal) dat niet tijdig werd verstuurd aan de overtreder de nietigheid met zich meebrengt. De politionele vaststellingen hebben een bijzonderheid: "zij hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet bewezen is". Om de rechten van de vedediging te vrijwaren, werd er een voorwaarde voor deze bijzondere bewijskracht voorzien (artikel 29, al. 8 wegverkeerswet): een afschrift van het proces-verbaal moet binnen 14 dagen aan de overtreder worden toegestuurd. Dat betekent niet dat je het binnen 14 dagen in je brievenbus hebt: het is de datum van verzending die hier de bepalende factor is. Stel je vast dat het afschrift te laat werd verzonden? Welnu, het PV verliest de bijzondere bewijskracht. Maar daarom ga je niet zomaar vrijuit! Als je niet tot betaling van de boete overgaat dan kan je gedagvaard worden voor de politierechtbank waar je evenzeer kan veroordeeld worden. Besluit: een afschrift niet binnen 14 dagen verzonden heeft geen nietigheid van de vaststelling tot gevolg! 
    Als je veroordeeld wordt, moet je ook nog rekening houden met bijkomende kosten. Naast de boete moet je tellen op gerechtskosten, de bijdragen aan het "Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders" en aan het "Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand". Zonder verzekering rechtsbijstand komen daarbij ook nog eens de honoria en onkosten van je advokaat.